Verde, Shomurdov, Ampadu, Gyasi, Nzola: chi gioca e chi rischia nello Spezia

Verde, Shomurdov, Ampadu, Gyasi, Nzola: chi gioca e chi rischia nello Spezia