Gasperini: “Muriel è out, non metterò mica Palomino in attacco! De Roon…”

Gasperini: “Muriel è out, non metterò mica Palomino in attacco! De Roon…”