Dzeko, Nainggolan, Keita, Borja: chi recupera e chi mettere a prescindere

Dzeko, Nainggolan, Keita, Borja: chi recupera e chi mettere a prescindere