Calamai (Gazzetta): “Chiesa in lacrime è spaventoso: sta soffrendo come un cane”

Calamai (Gazzetta): “Chiesa in lacrime è spaventoso: sta soffrendo come un cane”